SOLČANKA, s.r.o.

Obchodné podmienky

Čl. 1 - Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. 2. Poskytovateľom služieb je SOLČANKA, s.r.o., štúrova 553/47, 956 17 Solčany, IČO: 48292591, IČ DPH: SK2120130485, Okresný súd Nitra, oddiel: sro, číslo vložky: 39419/N (ďalej iba „dodávateľ“).
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.solcanka.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 5. Dodržiavanie zákona v elektronickom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Čl. 2 - Informácie o tovare a cene

 1. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 2. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.

Čl. 3 - Objednanie tovaru

 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
 2. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Objednávka XXXXXXXXXX", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi poštovým kuriérom, ak sa nedohodli inak.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený.
 4. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník .
 5. V prípade platného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 6. Kupujúci porušuje zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 7. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou poštou na adrese info@solcanka.sk alebo osobne v predajni dodávateľa, kde bol zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t. č.: 038 538 32 46.

Čl. 5 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju.
 3. Zákazník môže objednávku stornovať info@solcanka.sk alebo telefonicky 038/ 538 32 46.
 4. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 5. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom alebo telefonicky.

Čl. 6 - Platobné podmienky

 1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj poplatok za doručenie zásielky kuriérom spoločnosti Slovenská pošta. Tento poplatok je:
 • Poštovné pri objednávke do 15€ - 5€
 • nad 15€ sa poplatok neúčtuje.

Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

2. Aj pri platbe bankovým prevodom na účet dodávateľa je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj poplatok za doručenie zásielky kuriérom Slovenská pošta. Tento poplatok je

 • Poštovné pri objednávke do 15€ - 5€
 • nad 15€ sa poplatok neúčtuje.

3. Pri platbe na bankový účet, kupujúci po obdržaní tovaru uhradí platbu v plnej výške na základe vystavenej faktúry (faktúra je dodávaná ku každej zásielke). 
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0035 5614 7458. 
Variabilný symbol: číslo faktúry.